Mokytojų tarybos posėdis

   Rugpjūčio 30 dieną  gimnazijoje įvyko mokytojų tarybos posėdis, kuriame aptarėme  praėjusių mokslo metų rezultatus ir uždavinius naujiems 2022-2023 mokslo metams. Kartu atsisveikinome su 38 metų gimnazijai  vadovavusiu direktoriumi Romu Eikevičiumi,  37 metus  direktoriaus  pavaduotoja ugdymui  išdirbusia Vidmanta Venciuviene, pradinių klasių mokytoja metodininke Gražina Žemaitiene, Istorijos mokytoja metodininke Birute Ambraziūniene ir  vokiečių kalbos mokytoja  metodininke Almina Eikevičiene. Gaila buvo atsisveikinti su kūrybingais, daug metų gimnazijai atidavusiais kolegomis, bet visi jiems linkėjo gero poilsio.   Gimnazijai  nuo rugpjūčio 1 dienos vadovauja Romualdas Vadluga, o nuo rugsėjo 1 dienos  direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigose dirbs Egidijus Tulickas.

Birutė Adomavičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nuotraukos mokytojo Rimanto Abromo