Bibliotekos – skaityklos veiklos tikslas: visapusiškai tenkinti gimnazijos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti bei tobulinti veiklos kokybę. Operatyvus lankytojų aprūpinimas informacija.

 

Gimnazijos skaitykloje gali vykti pamokos, egzaminai, posėdžiai, seminarai, konferencijos ir kiti renginiai susiję su švietėjiška veikla, suderinus su gimnazijos direktoriumi.

Skaitykloje galima naudotis esančia technika: kompiuteriais, stacionariu kompiuteriniu, multimedia projektoriumi, spausdintuvu-kopijavimo aparatu.

 

Bibliotekininkų pareiga — palengvinti mokinių darbą: padėti susirasti medžiagą, išmokyti ją sutvarkyti, parodyti efektyviausius būdus, kaip tą medžiagą išmokti.

 

Danutė Balčiūnienė

Atsakinga už skaityklos ir bibliotekos veiklą.

Darbo laikas 2021–2022 m. m.

WordPress Data Table

Irena Dimšaitė-Cirtautienė

Atsakinga už vadovėlių fondus ir jų užsakymus.

Darbo laikas 2021–2022 m. m.

WordPress Data Table

Šias pareigas einančių darbuotojų funkcijos

1. Komplektuoja gimnazijos ugdymo procesui reikalingą programinę, informacinę, mokslo populiariąją, vaikų, metodinę literatūrą (toliau – bibliotekos fondas).

2. Planuoja, organizuoja, analizuoja gimnazijos bibliotekos darbą.

3. Rengia metinę gimnazijos bibliotekos veiklos ataskaitą, teikia ją gimnazijos direktoriui ir direkcijos tarybai.

4. Pildo, tvarko ir saugo gimnazijos bibliotekos fondo ir darbo apskaitos dokumentus.

5. Rengia naudojimosi gimnazijos biblioteka taisykles.

6. Tvarko gimnazijos bibliotekos fondą pagal universalios dešimtainės klasifikacijos (UDK) lenteles.

7. organizuoja gimnazijos bibliotekos aprūpinimą bibliotekine technika (inventorinės knygos, bendrosios apskaitos knygos, dienoraščiai, kataloginės kortelės, skirtukai, formuliarai ir kt.);

8. suderinęs su gimnazijos direktoriumi, organizuoja gimnazijos bibliotekos fondo patikrinimą vieną kartą per septynerius metus;

9. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos planus (programas), ugdant mokinių informacinius gebėjimus.

10. Organizuoja ir vykdo gimnazijos mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, vadovų, aptarnaujančio personalo (toliau – vartotojų) aptarnavimą:

10.1. supažindina su bibliotekos teikiamomis galimybėmis ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

10.2. moko naudotis atviru bibliotekos fondu;

10.3. atsako į vartotojų užklausas;

10.4. padeda rasti informaciją;

10.5. priima iš vartotojo vietoje prarastų ar sugadintų dokumentų ar įrangos tokius pat arba pripažintus lygiaverčiais dokumentus ar įrangą;

10.6. dalyvauja mokytojų tarybos veikloje, gimnazijos direktoriaus sudarytose darbo grupėse, komisijose;

10.7. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar gimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.