Rima Stepaitienė

Pagrindinės veiklos sritys:

  • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – mokiniu, tėvais ar teisėtais mokinio atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
  • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant mokinių socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį -pedagoginį klimatą klasėje bei sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
  • Kartu su mokyklos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
  • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
  • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu;
  • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
  • Koordinuoja nemokamo maitinimo organizavimą ir jo apskaitą mokykloje;
  • Koordinuoja Covid-19 testavimą gimnazijoje.

Darbo laikas 2022–2023 m. m.

WordPress Data Table