Gerinti ugdymo(si) kokybę, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.

 • Tobulinti pamokos struktūrą, stiprinant išmokimo stebėjimą, įvertinant kiekvieno mokinio(ugdytinio) pasiekimus ir asmeninę pažangą.
 • Sudaryti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę.
 • Plėtoti mokinių mokymosi, pamokų lankomumo analizę siekiant mokinio mokymosi pažangos.
 • Panaudoti tarptautinių, nacionalinių ir gimnazijos pasiekimų tyrimų analizės rekomendacijas bei NMPP ir diagnostinių testų analizės išvadas ugdymo ir mokymosi kokybės gerinimui.
 • Siekti nuolatinio mokytojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo.

 

 

 • Vykdant ikimokyklinio ugdymo programą, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.
 • Ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus, padėti jiems pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
 • Pradinėse klasėse suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros ir etninius pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
 • Ugdant pagal pagrindinio ugdymo programą, suteikti asmeniui sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
 • Ugdant pagal vidurinio ugdymo programą, padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą.
 • Teikti mokiniams reikiamą pagalbą.
 • Užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

 

 

Telkti gimnazijos bendruomenę būti pilietišką, kurti sveiką ir saugią aplinką.

 • Formuoti savitą mokyklos kultūrą, saugią ir palankią mokymosi aplinką.
 • Ugdyti gimnazijos narių pilietinį sąmoningumą ir lyderystę.
 • Ugdyti sveiką gyvenseną, gerinant gimnazijos bendruomenės narių fizinį aktyvumą ir emocinį stabilumą, įgyvendinant prevencines ir sveikatingumo programas.

 

Gimnazijos veiklos tikslas – išugdyti kiekvienam asmeniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi.