Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo programos ataskaita už 2023 m.

Mero potvarkis dėl direktoriaus Romualdo Vadlugos nusišalinimo priėmimo

Dėl pareigybių tvirtinimo STT

Įsakymas dėl gimnazijos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo

2021–2024 metų korupcijos prevencijos programos

Įgyvendinimo priemonių planas

Šakių Rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos Gimnazijos

2021–2024 metų

Korupcijos prevencijos programa​

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos korupcijos prevencijos 2021-2024 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2021-2024 metų programa, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. Programa yra skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti gimnazijoje.

2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

3. Programos paskirtis yra vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, viešesnę ir veiksmingesnę mokyklos veiklą.

4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas bei informavimas.

5. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Programos tikslai:

6.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą;
6.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti gimnazijoje ir jas šalinti.

7. Programos uždaviniai:

7.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
7.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą gimnazijoje, siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir matomi gimnazijos bendruomenei;
7.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą gimnazijoje, supažindinti su korupcijos reiškiniais: esme, priežastimis, pasekmėmis;
7.4. atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų darymo;
7.5. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;
7.6. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją;
7.7. prisidėti prie bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose formuojamų vertybinių nuostatų ugdymo (pagarba demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas, atsakomybė už veiksmus ir poelgius);
7.8. plėtoti gebėjimus: komunikuoti, rasti, tvarkyti ir perduoti informaciją, kritiškai mąstyti ir spręsti problemas, racionaliai planuoti ir organizuoti veiklą, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;
7.9. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos klausimais.

III. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

8. Skundų, pateiktų mokyklos bendruomenės narių ir kitų asmenų, skaičiumi.

8.1. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi ir santykiu.

IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

9. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.

10. Už programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę, korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas gimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Ši programa įsigalioja nuo 2021 m. birželio 1 d.

12. Programa įgyvendinama pagal programos įgyvendinimo priemonių planą.

13. Už programos įgyvendinimą atsakingi programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.

Gimnazijos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija

1. Živilė Kažemėkaitienė, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę, komisijos pirmininkė;
2. Raimundas Jurkšaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, narys;
3. Algina Atkočaitienė, raštinės vedėja, narė.