Gimnazijos mokinių tėvų komitetas – savivaldos institucija, kuri atstovauja tėvų interesams Gimnazijoje.

 

Tėvų komitetą sudaro kiekvienos klasės po vieną tėvų atstovą,

kurie išrinkti klasių mokinių tėvų komitetų pirmininkais atviru balsavimu balsų dauguma.

 

Gimnazijos mokinių tėvų komiteto veiklą organizuoja pagal Gimnazijos mokinių tėvų komiteto nuostatus, patvirtintus Gimnazijos direktoriaus.

 

Klasės mokinių tėvų komitetas:

  • kiekvienais metais rugsėjo–spalio mėnesiais visose klasėse išrenkamas 3–5 narių komitetas pagal kiekvienos klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) ir klasės vadovo susitartą rinkimų procedūrą;

  • vadovaudamasis klasės mokinių tėvų susirinkime aptarta procedūra, išsirenka klasės mokinių tėvų komiteto pirmininką;
  • kartu su klasės vadovu aptaria ir sprendžia klasės lygmens problemas (mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus ir pan.), padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą ir konsultavimą, siūlo bendresnio pobūdžio problemas svarstyti ir spręsti Gimnazijos direktoriui, metodinėje taryboje ar kitose savivaldos institucijose.