Mokytojų metodinių grupių sudarymo ir veiklos principai:
 • Mokytojų metodinės grupės sudaromos pagal mokomuosius dalykus arba laikinai suburiamos tam tikrai pedagoginei problemai spręsti;
 • Mokytojų veiklą koordinuoja direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

 • Mokytojai atsiskaito už savo veiklą direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui kiekvienų mokslo metų pabaigoje.
Mokytojų metodinės grupės:
 • Planuoja ugdymo turinį, racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą;
 • Kartu aptaria naujus teisės aktus, metodikos naujoves;
 • Atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį;
 • Susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos;
 • Suderina vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptaria jų naudojimą;
 • Aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos;
 • Aptaria tarp dalykinę integraciją, sudaro individualiąsias dalykų programas, gabių ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo individualizuotas programas;
 • Nagrinėja ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus, aptaria ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą, dalyvauja vertinant mokinių pasiekimus;
 • Konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų;
 • Teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Gimnazijos metodinei tarybai, direktoriui, jo pavaduotojams ugdymui, mokytojų tarybai;
 • Dalijasi gerąja patirtimi, keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis mokytojų grupėmis, teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo;
 • Analizuoja kvalifikacijos kėlimo poreikį ir kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, atitiktį Gimnazijos ir mokytojų poreikiams;
 • Susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų.

Mokytojų metodinių grupių priimti sprendimai yra atitinkamos mokytojų grupės susitarimas. Sprendimas tampa privalomas daliai mokytojų ar visiems bendruomenės nariams, kai jį įsakymu patvirtina Gimnazijos direktorius.