Metodinės tarybos sudarymo ir veiklos principai:
 • Metodinė taryba sudaroma iš mokytojų ir specialistų, turinčių ne žemesnę kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
 • Metodinei tarybai vadovauja iš tarybos narių atviru balsavimu balsų dauguma išrinktas pirmininkas. Rinkimai teisėti, jeigu juose dalyvauja 2/3 tarybos narių.
 • Metodinė taryba kartu su Gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus Gimnazijoje, inicijuoja pedagogikos naujovių diegimą.
 • Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 • Metodinė taryba kiekvienais metais rengia veiklos planą.
 • Metodinės tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami balsų dauguma.
 • Metodinė taryba atsiskaito už savo veiklą mokytojų taryboje metų pabaigoje.
Metodinės tarybos funkcijos:
 • Organizuoja ir koordinuoja mokytojų veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
 • Skatina mokytojų kūrybiškumą ir atsakingumą;
 • Aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą;
 • Inicijuoja bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
 • Kartu su Gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotojais ugdymui analizuoja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
 • Prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą, teikia siūlymų dalykų mokytojų metodinėms grupėms, administracijai.

Metodinės tarybos priimti sprendimai yra atitinkamos mokytojų grupės susitarimas. Sprendimas tampa privalomas daliai mokytojų ar visiems bendruomenės nariams, kai jį įsakymu patvirtina Gimnazijos direktorius.