Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija mokinių klausimams svarstyti ir spręsti.

Mokiniai į Mokinių tarybą renkami klasėse iš 5–8 klasių ir I–IV gimnazinių klasių.

Mokinių tarybai vadovauja išrinktas prezidentas.

 

 

Mokinių tarybos nuostatus ir veiklą reglamentuoja Mokinių tarybos nuostatai, patvirtinti Gimnazijos direktoriaus.

Mokinių tarybos nuostatai:

Mokinių tarybos funkcijos:

  • bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, Gimnazijos savivaldos institucijomis;

  • teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos organizavimo;
  • inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, užsienio partneriais;

  • renka atstovus į Gimnazijos tarybą;

  • už savo veiklą atsiskaito 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniams mokslo metų pabaigoje.

 

Gimnazijos mokinių taryba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.