PATVIRTINTA
Kudirkos Naumiesčio
Vinco Kudirkos gimnazijos
direktoriaus 2022 m. kovo 7 d.
įsakymu Nr. VV- 5

 

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO IR RIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ STEAM VEIKLŲ VIRTUALIOS PARODOS „PILIS LIETUVAI“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių STEAM veiklų virtualios parodos „PILIS LIETUVAI“ (toliau-Paroda) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką.
  2. Parodos organizatorius – Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Rasa Dragūnaitienė, vyr. mokytoja Rasuolė Tarnauskienė.
  3. Paroda „PILIS LIETUVAI“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
  4. Parodos nuostatai skelbiami Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos tinklalapyje https://www.vkudirkosgimnazija.lt/ ir Facebook grupėje „AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“.

II.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Tikslas – įtraukti vaikus, jų tėvelius (globėjus) ir mokytojas į STEAM veiklas, ugdyti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę bei siekti, kad vaikai laisvai, kūrybiškai, išradingai švęstų Lietuvos istorines datas.
6. Uždaviniai:
6.1. ugdyti vaikų kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką;
6.2. skatinti vaikus kuriant laisvai reikšti savo idėjas, pasitelkti vaizduotę, įgyvendinant savo kūrybinius sumanymus;
6.3. naujų atradimų, gerų emocijų patirtis;
6.4. kūrybinio bendradarbiavimo tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų skatinimas.

 

III. DALYVIAI


7. Parodos dalyviai – Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai ir tėvai.

 

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA

8. Dalyviai STEAM veiklose kuria, konstruoja pilis Lietuvai. Veiklas ir gautą rezultatą fotografuoja. Kūrybiniams darbams galima suteikti pavadinimą.
9. Nuo 2022 m. kovo 7 d. iki balandžio 1 d. parodos dalyviai talpina kokybiškas darbų nuotraukas ar koliažus į sukurtą virtualią uždarą Facebook grupę „PILIS LIETUVAI“ (grupės nuoroda: https://www.facebook.com/groups/476810763908039).
10. Įkeldami nuotrauką, nurodome ugdymo įstaigos pavadinimą, autoriaus vardą ir amžių, mokytojo vardą, pavardę.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Darbų nuotraukų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su parodos sąlygomis.
13. Autorius, pateikdamas nuotrauką parodai, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra gavęs jose esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką pateikti parodai.
14. Visiems parodos dalyviams socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje bus įteikti padėkos raštai.
15. Kilus klausimams, kreiptis tel. +37034557148 ar el. paštu rasadrag@gmail.com.