TŪM II FB paveikslėlis (003)

VEIKLA

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur., iš jų – 1 500 000,00 Eur Šakių rajono savivaldybei.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 1. ugdymo veiklų tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 2. atliekamas patalpų remontas ir įrengiamas informacinis centras; sutvarkomos esamos mokyklos patalpos muzikos kabinetas – laboratorija, pritaikant kultūrinio ugdymo veikloms, aktų salės pritaikymas kultūros veikloms (bendruomenės renginiams ir neformaliajam švietimui organizuoti); STEAM ugdymui skirtų erdvių įrengimas: fizikos robotikos laboratorija, informacinių technologijų kabineto atnaujinimas;
 3. bus įsigyta įranga, baldai ir priemonės atnaujintoms erdvėms, laboratorijoms, projektinei ir kt. veiklai: lyderystei (erdvės neformaliajam ugdymui;  skaitykla – informacinis centras); įtraukiąjam ugdymui (specialistų kabinetai; specialiosios erdvės (sensorinis kabinetas); bendrosios erdvės, skirtos įtraukties veikloms įgyvendinti, priemonės pagalbos mokiniui specialistams, sensorinio kabineto priemonės);  kultūriniam ugdymui (muzikos kabinetas laboratorija; aktų salė); STEAM ugdymui (integruota fizikos – robotikos laboratorija; gamtos mokslų laboratorija, informacinių technologijų kabinetas).
 4. ugdymo priemonių, padedančių efektyviau integruoti lyderystės veikiant, įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo sritis į mokymo procesus, aprūpinimas: įtraukiajam ugdymui – priemonių, padedančių vertinti švietimo pagalbos paslaugų efektyvumą, sėkmingumą, tikslingumą ir kokybę, įsigijimas (švietimo pagalbos paslaugų efektyvumo vertinimo įrankiai – klausimynai, vertinimo kriterijai, mokyklų vertinimo anketos ir pan.); specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) mokinių asmeninės pažangos vertinimo įrankiai); kultūriniam ugdymui – priemonės, padedančios efektyviau integruoti kultūros ugdymą į mokymo procesus (metodinės medžiagos sukūrimas kultūros ugdymo integracijai į mokymo turinį (su rekomendacijomis pagal mokinių amžių); praktinės pagalbos vadovai mokytojams dėl kultūros ugdymo integravimo); priemonės, padedančios efektyviau integruoti STEAM ugdymą į mokymo procesus – (STEAM metodinės medžiagos, pamokų turinio kūrimas, praktinė pagalba mokytojams; mokymo turinio pertvarkymas / naujų mokomųjų dalykų veiklų aprašų parengimas, metodinių rekomendacijų parengimas).
 5. gimnazijoje bus vykdomi mokymai ir užsiėmimai: lyderystės srityje – mokyklų vadovų, pavaduotojų, klasių vadovų mokymai įnovacijų lyderystės, vadovavimo, strateginio valdymo temomis; įtraukties srityje: mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijos stiprinimas – įtraukiojo ugdymo praktika, mokymai, skatinantys įtraukiojo ugdymo supratimą ir nuoseklų diegimą, dalinimasis gerąja patirtimi, išvykos į pažengusias šioje srityje mokyklas, numatyta pažintinė praktinė išvyka į skandinavijos šalį, perimti gerąją patirtį; STEAM srityje: dalyko mokytojų mokymai – projektinis ir probleminis mokymosi metodai sėkmingai STEAM integracijai, STEAM patyriminis ir probleminis mokymas; SUP ir STEAM; kultūros srityje: dalyko mokytojų kompetencijos, nukreiptos į kultūros ugdymą, stiprinimas ir integruotas kultūrinis ugdymas, meno tiksliųjų mokslų ir STEAM kūrybinės dirbtuvės, konferencija Mokausi ir augu;
 6. rengiami mikroklimato gerinimo veiksmų planai, diegiami inovatyvūs mokyklų valdymo modeliai, kuriamas bendradarbiavimo ir komandinio darbo algoritmas, leidžiantis atpažinti švietimo pagalbos poreikio požymius ir apibrėžiantis tolimesnės paslaugos nustatymo ir teikimo procesus;
 7. vykdomos kultūrinio ugdymo edukacinės veiklos (bendros pamokos mokiniams, dalyvaujant socialinių partnerių atstovams; skaitymo edukacijų organizavimas; dalyko mokytojų edukacinių ir pan. užsiėmimų organizavimas, gerosios patirties sklaida, partnerystės ryšių užmezgimas su socialiniais partneriais); organizuojamos STEAM srities edukacinės veiklos (dalyvavimas VDU, Marijampolės STEAM mokymuose, lankymasis Koperniko muziejuje, PUPP akademija, tyrėjų dienos, ryšių su kitais socialiniais partneriais stiprinimas, organizuojant pamokas, mokinių projektinės veiklos, praktinių, baigiamųjų ir kt. darbų integravimas į pamokų organizavimą; naujų neformalių ugdymo programų parengimas, meninės saviraiškos stovykla mokiniams ir mokytojams su meno ir kultūros atstovais);
 8. projekto veiklų sklaida ir gerosios patirties dalijimasis su kitomis Šakių rajono mokyklomis.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Savivaldybės tikslai ir uždaviniai:

 1. Tikslas: Švietimo įtraukties ir veiksmingumo didinimas, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams.

      1.1. Uždavinys: Pagerinti ugdymosi rezultatus ir sumažinti jų atotrūkį.

 1. Tikslas: Sudaryti šiuolaikiškas sąlygas mokinių ugdymosi (si)  kokybės (pasiekimų) gerinimui ir individualiai pažangai.

Uždaviniai:

2.1. Modernizuoti, pritaikyti,  turtinti ir kurti įtraukias ugdymo(si) aplinkas.

2.2. Skatinti bendruomenės narių lyderystę, sudarant sąlygas jos saviraiškai.

2.3. Stiprinti mokytojų kompetencijas efektyviai panaudojant atnaujintas ugdymosi aplinkas.

2.4. Ugdyti mokinių kultūrines kompetencijas bei organizuoti socialiai prasmingą mokinių veiklą mokykloje ir už mokyklos ribų, siekiant ugdymo procese įgytas vertybines nuostatas įtvirtinti realiame gyvenime.

TŪM projektas padės spręsti problemas:

 • sukursime tvarų savivaldybės bendruomenių bendradarbiavimo modelį,
 • išsigryninsime mokyklas, kurios bus stiprios pagal projekto sritis (lyderystę, įtraukųjį ugdymą, kultūrą ir STEAM) ir teiks pagalbą kitoms savivaldybės mokykloms,
 • bus aktyvi tinklaveika: lankstūs tvarkaraščiai, ugdymo formų, jungiančių temų ir aplinkų taikymu paremtas tarpdalykinis bendradarbiavimas savivaldybės mokyklose.