PATVIRTINTA
Kudirkos Naumiesčio
Vinco Kudirkos gimnazijos
direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d.
įsakymu Nr. VV- 9

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIŲ STEAM VEIKLŲ VIRTUALAUS PROJEKTO „SVAJONIŲ KRĖSLAS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių STEAM veiklų virtualaus projekto „SVAJONIŲ KRĖSLAS“ (toliau-Projektas) nuostatai reglamentuoja renginio tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką.
 2. Projektas skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.
 3. Projektą organizuoja Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus direktoriaus pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Rasa Dragūnaitienė, vyresnioji mokytoja Renata Kundokienė, vyresnioji mokytoja Audronė Kantautienė.
 4. Projekto nuostatai skelbiami Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos tinklalapyje https://www.vkudirkosgimnazija.lt/, Facebook grupėje „AUKLĖTOJA AUKLĖTOJAI (idėjos, darbeliai, pamokėlių planai)“, Facebook grupėje „Tik PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO mokytojai“, Facebook grupėje „OPA PA! klubas“.
 5. Projekto rėmėjai – UAB Lauksva.
 6. Projekto trukmė – 2022 m. gegužės 10 d. – birželio 10 d.

II.TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Tikslas – skatinti ugdytinių kūrybiškumą, išradingumą, originalumą, saviraišką.
 2. Uždaviniai:

8.1. skatinti ugdytinius laisvai reikšti savo idėjas, pasitelkti vaizduotę, įgyvendinant savo kūrybinius sumanymus;

8.2. bendradarbiavimo tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų skatinimas, dalintis gerąja patirtimi;

8.3. išbandyti įvairius kūrybinius sumanymus naudojant STEAM veiklas;

8.4. patirti gerų emocijų, įspūdžių.

III. DALYVIAI

 1. Projekto dalyviai – Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, tėvai (globėjai), pedagogai.

IV. PARODOS ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO TVARKA 

 1. Pedagogai pasitelkdami įvairias priemones, vaizdinę medžiagą aptaria su vaikais žodžio „krėslas“ reikšmę, jo paskirtį, naudą žmogaus gyvenime, įvairovę. Projekto dalyviai STEAM veiklose kuria, konstruoja, dekoruoja įvairaus dydžio, formų krėslus.
 2. Veiklas, gautą rezultatą fotografuoja ir nuo 2022 m. gegužės 10 d. iki 2022 m. birželio 10 d. talpina kokybiškas darbų nuotraukas į sukurtą virtualią uždarą Facebook grupę „SVAJONIŲ KRĖSLAS“ (grupės nuoroda: https://www.facebook.com/groups/402326681393394).
 3. Įkeldami nuotrauką, nurodome ugdymo įstaigos pavadinimą, autoriaus vardą ir amžių, mokytojo vardą, pavardę.
 4. Darbai gali būti individualūs, kolektyviniai, nuotraukų skaičius neribojamas.
 5. Projekto rėmėjai UAB Lauksva įsteigtais prizais – sėdmaišiu ir trimis pufais, apdovanos tris ugdymo įstaigų grupes, dalyvaujančias projekte.
 6. Pasibaigus projektui laimėtojai bus išrinkti burtų keliu ir paskelbti Facebook grupėje „SVAJONIŲ KRĖSLAS“.
 7. Laimėjusiems prizai bus pristatyti į ugdymo įstaigas. Laimėtojai fotografuoja savo džiaugsmingas akimirkas,  nuotraukas įkelia į projekto grupę.
 8. Asmenys prisijungę prie projekto, bet nepateikę nuotraukų į dalyvių sąrašą nebus įtraukiami. Pasibaigus projekto laikui dalyviai nebus registruojami.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Darbų nuotraukų atsiuntimas organizatoriams laikomas autorių sutikimu su projekto sąlygomis.
 2. Autorius, pateikdamas nuotrauką projektui, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir yra gavęs tėvų (globėjų) sutikimą publikuoti jas viešoje erdvėje. Už autorių teisių pažeidimus atsako nuotraukas įkėlęs asmuo.
 3. Projekto dalyviams socialinio tinklo Facebook uždaroje grupėje bus įteiktas padėkos raštas bei dalyvių sąrašas.
 4. Kilus klausimams, kreiptis tel. +37068224115 ar el. paštu naumiesciodarzelis@gmail.com