Birželio 7 dieną ( antradienį) gimnazijoje vyks mokslinė- praktinė konferencija ,,Mokausi ir augu-2022“. Skelbiame jos nuostatus , kviečiame visus moksleivius aktyviai dalyvauti, ruošti pranešimus ir juos pristatyti konferencijos metu.

 

                                                                    Organizatoriai

PATVIRTINTA

Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos

gimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d.  įsakymu Nr. VV-12

Mokslinės – praktinės konferencijos  „Mokausi ir augu 2022“ nuostatai

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Mokslinės – praktinės konferencijos (toliau „Konferencija“) „Mokausi ir augu 2022“ nuostatai reglamentuoja Konferencijos organizavimą, jos tikslą, dalyvius, kūrybinių, tiriamųjų darbų pristatymą.
 3. Konferencijos organizatorius – Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija, Vytauto 44, Kudirkos Naumiestis, tel. 834557379, el. paštas: rastine@vkudirka.sakiai.lm.lt
 4. Tikslas ir uždaviniai
 5. Konferencijos tikslas – plėtoti mokinių saviraišką, skatinti aktyvų ir efektyvų mokinių bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi.
 6. Uždaviniai:
  • formuoti mokinių tiriamosios veiklos, mokslinio ir kritinio mąstymo įgūdžius;
  • ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai reikšti mintis, kūrybiškai mąstyti, naudoti informacines technologijas.
  • skatinti gimnazijos mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą.

III. Dalyviai

 1. Gimnazijos 1 – IV klasių mokiniai, juos paruošę mokytojai, svečiai.
 2. Konferencijos organizavimas
 3. Konferencija vyks 2022 m. birželio 7 d. 9 val. Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje.
 4. Konferencijos pranešėjai registruojasi iki 2022 m. gegužės 31 d.
 5. Pranešimų temos:
  • praktinės – tiriamosios veiklos pristatymai,
  • kūrybiniai, meniniai darbai/ projektai.
 6. Pranešimo trukmė 6 – 10 min.
 7. Konferencijos organizavimo darbo grupę sudaro:
 8. Baigiamosios nuostatos
 9. Informacija apie konferenciją bus paskelbta Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos internetiniame puslapyje https://www.vkudirkosgimnazija.lt/
 10. Konferencijoje dalyvavusiems mokiniams bus įteikti padėkos raštai.

                                                  ___________________________