Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, teikiu gimnazijos bendruomenei svarstyti savo 2021 metų veikos ataskaitą.

Prašau pastebėjimus, siūlymus dėl ataskaitos ir veiklos vertinimo teikti Gimnazijos tarybos pirmininkei Vidmantai Venciuvienei elektroniniu paštu vidavenciuviene@gmail.com .

 

Siūlymus reikėtų pateikti iki sausio mėn. 31 dienos.

 

 

Direktorius Romas Eikevičius