Skelbiame atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybei užimti

ŠAKIŲ RAJONO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJA
SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PAREIGYBEI
UŽIMTI
Skelbiama atranka 1 laisvai ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybei Panovių ikimokyklinio
ugdymo skyriuje užimti.
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą LR
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Krūvis – 1,0 etatu.
Neterminuota darbo sutartis.
Pareiginės algos koeficientas nuo 7,44 iki 9,28, priklausomai nuo turimo pedagoginio darbo stažo
ir kvalifikacinės kategorijos.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu
ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, ikimokyklinio ugdymo pedagogo
profesinė kvalifikacija;
2. Gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis (Microsoft Office paketo programos);
3. Gebėti kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis.
Privalumai:
1. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti su įvairaus amžiaus ugdytiniais, organizuoti
darbą, pozityvus mąstymas, gebėjimas dirbti komandoje.
Pretendentas privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą (CV);
5. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. Buvusių darboviečių rekomendacijas (gali būti).
Atrankos būdas: pokalbis
Dokumentai pateikiami: adresu Vytauto g. 44, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. arba elektroniniu
paštu: rastine@vkudirka.sakiai.lm.lt
Įdarbinama: nuo 2022 m. spalio 3 d.
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia direktorius Romualdas Vadluga, tel. 8 345 57379.
Neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų
pretendentams dalyvauti atrankoje neleidžiama, į atrankos pokalbį jie nekviečiami.
Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbiui telefonu.