Skelbiami veiklos dokumentai.

 

 

WordPress Data Table
POTVARKIS dėl pretendentų atrankos konkurso komisijos sudarymo, komisijos sekretoriaus paskyrimo, komisijos posėdžio datos nustatymo

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių STEAM veiklų virtualaus projekto „Svajonių krėslas“ nuostatai

Įsakymas dėl valgiaraščių IUS tvirtinimo
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus valgiaraščiai
IUS vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. Spalio 18 d. Sprendimo nr. T-329 „Dėl mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašas

Vaikų priėmimo į Šakių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašas

Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių STEAM veiklų virtualios parodos „Pilis Lietuvai“
nuostatai

Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokinių asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas PP-70

Maitinimo organizavimo Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje tvarkos aprašas VV-48
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas VV-35
Darbo tvarkos taisyklės VV-47
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas VV-2
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas VV-41
Tėvų (globėjų) informavimo aprašas VV-50
Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa VV-5
Mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas VV-46
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas VV-38
Mokinių elgesio taisyklės VV-8
Mokinių vykimo į ekskursijas ir kitus renginius tvarka VV-50
Pamokų lankomumo tvarkos aprašas VV-46
Budėjimo nuostatai VV-1
El. dienyno nuostatai T-67